› BJ Statistik | › Apps for Statistics
  BJ-Kartor - Statistik och kartor
    - SCB-Kartor eftr. - med PC-Axis data   -   av Bo Justusson - version 0.7   -   2018-02-20 uppdaterat Befolkning och Byggande för Sverige
    - BJ-Maps - using PC-Axis data and HTML5 canvas for Maps on Internet

Inledning - Om människor + kartor, och program

Hur använda kartor för statistik?
Människor synes mig var av tre slag:

1) De som vill peka och veta allt just där. Kartor med infärgade områden går bra - vanligaste karttypen.
2) De som vill se mönster.
Symboler efter folkmängd kan då ge analyshjälp - s.k. kartogram!

3) Kartexperter - De gör ofta lite för komplexa system och kartor. - Jag försöker undvika det... - Synpunkter?
  - justusXownit.nu (byt X mot @).
 
BJ-Kartor har färdiga kartor med kommentarer. Du kan peka för värden, byta variabel, visa tabell.
- Avancerat: Visa kommuntyper. Ändra karttyp, kartografi.
- Open source, freeware!
- Kräver inga installationer.
- Enkel uppdatering, med PC-Axis.
 
Om mig: Metodstatistiker med många år på SCB, bl.a. gjorde jag SCBkartor (1998-2014). Jag är nu pensionär, och detta är min privata webbplats.
• Mer om Kartor
• BJ Apps for Statistics

Tips: Ändra Kartstorlek
    Textstorlek Ctrl '-', Ctrl '+'.

TEMAN: Sverige 12 st   NYA: • Utrikeshandel, SE, NO, DK, FI   • Kommunalskatter   NYA: • Norge 3, Danmark 3, Finland 3

Folkmängd - med symboler och polygoner

• BE Folkmängd - Storstäder och stora städer har ökat kraftigt
under de senaste decennierna. Men även andra stora städer har ökat, medan landsbygds­kommuner minskat.

- Ökning i rött, minskning i blått.

SKL:s kommungrupper kan markeras - hjälp vid analys!
• BE Folkmängd, förändring - Polygonkartor

Förstoringar för storstadsområden, så att man kan se kommunerna där, och även lyfta fram att där bor många, ~40%.

Panorera med piltangenter   ↑   ↓

Symbolkartor och Polygonkartor - när passar vilken?

Symbolkartor: - Många bor i tät­befolkade regioner, det gör att symbo­lerna överlappar. - Analys efter storlek och SKL kommun­grupper underlättas. - Färger visas i proportion till data.
Polygonkartor: - Man ser kommuner­nas utbredning bra. - Nackdel är att det blir mycket färg där det bor lite folk, och omvänt! - Du kan byta variabel och karttyp, peka för värden, men inte visa SKL-grupper f.n.

Riksdagsval

• ME Riksdagsval, andel röster - Partiernas starka(svaga) regioner -
- kd i Jönköpings län, c på lands­bygden, fp,mp i högskole­städer, v i norr, sd i söder, m,s mer jämna.

Först visas kd - Byt sedan parti!
Alla val 1973 - 2014 finns med.

(TEST av grå bakgrundskarta).
• ME Riksdagsval, andel röster - Polygonkartor

Först visas kd - Byt sedan parti!

Notera Jönköping i de två karttyperna.

Byggande och Huspriser

• BO Byggande - Färdigställda lägenheter per år - visas med cirklar med storlek efter antal.

- Bostadsbyggandet har släpat efter folkökningen.
- Analys av förändring görs här bäst med Visa Tabell.

OBS För data med antal,mängder är cirkelkartor generellt att föredra - hela cirklar eller sektorer (pajer, pies)
• BO Småhuspriser
- höga i stor­stadsområden, låga på landsbygden.
- Fördubbling på 10 år. Prisbubbla?

Arbetslöshet och Ohälsa

• AM Arbetslöshet m.m.
- varierar mycket, t.ex. både mellan stor­stadsområden och inom dem.

Data är från SCBs innehållsrika Registerdata om integration för kommuner o.utsatta stadsdelar.
• LE Ohälsa
- varierar mycket. Mönster med höga värden i en del utflyttnings­områden. En hel del skillnader från arbets­löshet.

Data är från SCBs innehållsrika Registerdata om integration för kommuner o.utsatta stadsdelar.

Inkomster och Yrken

• HE Inkomster - ojämnt fördelade
- Skillnaderna beror mest av yrke och kön. Kartorna följer därför var folk med olika yrkesnivåer bor. I stor­städer finns flera kommuner och då syns mer av skill­naderna.

SKL:s kommungrupper kan markeras - Hjälp vid analys!
• SCB Yrkesdiagram - stora skill­nader i mäns och kvinnors yrkesval
- Få yrken har "jämn" fördelning, dvs andel M,Kv inom 40% - 60%, men hälften klarar 20%-80%.

- Du kan välja Riket/Län/Kommun.

- Program av BJ i DHTML.

Åldrande resp föryngrad befolkning

• BE Befolkning - åldrande resp. föryngrad befolkning
- När många unga flyttar till stora städer blir det behov av bostäder o.dagis där, medan det blir stor andel äldre i utflyttningskommuner. - Kommunal planering behövs för båda.
• SCB Befolkningspyramider, animerade
- Diagram som visar antal män och kvinnor per åldersgrupp, från 1968 ända till förra året.

- Stora förändringar över tid!
- Du kan välja Riket/Län/Kommun.

- Program av BJ i DHTML.

Kommunalskatter och utjämningsbidrag

• OE Offentlig ekonomi - Kommunalskatter
- Nivå och förändring

- Startkartan visar ökning i rött.
• OE Offentlig ekonomi - Kommunala utjämningsbidrag
- Nivå och förändring

- Startkartan visar utfallet per invånare: plus i rött, minus i blått (några i vitt).

Blandat

• MI Skyddad natur
- De största arealerna finns i Norrlands inland.
- Naturreservat har mest skyddad landareal, följd av nationalparker.

- (TEST av grå bakgrundskarta).
BE Sverige, Utländska medborgare
• Invånare efter medborgar­skapsland

Utrikeshandel med varor   -   Kartor över länder i EU och världen

SE Sverige, Utrikeshandel HA

• Export  av varor - per land, tkr
• Import av varor - per land, tkr
- visas med cirklar för en varugrupp i taget - på en världskarta med EU-förstoring.

Du kan byta varugrupp - SITC 2-siffer.
Även trend de senaste åren kan visas.
(Anm. EU-karta ska bli ännu lite större!)
NO Norge, Utrikeshandel

• Export  av varor - per land, tkr
  - Olja och gas dominerar.
• Import av varor - per land, tkr

DK Danmark, Utrikeshandel

• Export  av varor - per land, tDkr
• Import av varor - per land, tDkr

- Startkarta med Alt (Total)
- Du kan byta varugrupp SITC 2-siffer.
FI Finland, Utrikeshandel

• Export  av varor - per land, euro €
• Import av varor - per land, euro €

Norge - Folkemengde og valgresultatt

• Norge Folkemengde
- Forandringer seneste 15 år

Anm. I kartorna behövs förstoring för Oslo-regionen.


• Utrikeshandel, se ovan.
• Norge Valgresultat till stortinget - per kommun

Danmark - Folketal og valgresultat

• Danmark Folketal
- Forandringer sedan 2008

Anm. I kartorna behövs förstoring för Köbenhavn-regionen.


• Utrikeshandel, se ovan.
• Danmark Val till folketinget - per opstillingskreds

• Danmark Val till kommuner - per kommun

Finland - Folkmängd och valresultat

• Finland Folkmängd
- Förändringer senaste året

Anm 1. I Finland har det varit många kommunsammanslagningar.
Det kan då lätt smyga sig in fel i kartfilerna. Kolla gärna!

Anm 2. I kartorna behövs förstoring för Helsingfors och Åbo regioner.
• Finland val till riksdagen
Andel röster per parti, och förändring från föregående val.

Anm. Datafil i csv.js-format, dvs kommaseparerad tabell i javascript-format.

Om kartprogram och Länkar


BJ-Kartor har förberedda kartor med kommentarer.
Du kan även enkelt prova olika sorters kartografi.

Programmet är gjort i nya HTML5 Canvas, med grafik och javascript-program/data i htm-sidor. Klart på 4 veckor - bara 50kb kod! - är open source, freeware!
- Enkel uppdatering, som kan automatiseras:
  - Hämta PC-Axis-fil och klicka på px2js.exe

SCB-Kartor i 15år - uppdateras ej längre. Togs fram 1998 av BJ i tidig, jobbig Internetteknik: client-server - Delphi pascal - svår programmering, "mot ett svart hål!" - tog många månader - 5000 rader kod - 300kb.

Koordinatfiler
- För Sverige filer från SCB.
- För Danmark, Norge, Finland använde jag PX-Map ver.1 shapefiler, som jag bearbetade kraftigt p.g.a. de många kommunförändringar som gjorts.
- Jag har gjort ett MapBasic-program för att konvertera till formaten i BJ-Map, freeware också.
 

Länkar:
• SCB Regionalt, webb 1996-
• SCB-Kartor, 1999-2014
• SCB Geoskikt, tätorter.., 2007-
• Statistikatlasen, analys, 2011-
• geodata.se, wms-tjänster, 2013-
• PX-Map - ver 1 Win, 2 SVG, iMap

• Nordregio - temakartor Norden, Europa
• Eurostat, Statistical Atlas ~Nuts2~Län

• Gör egna kartor med BJ-Kartor

• Systembeskrivning. Hur på egen server.
Sidor uppdaterade 2015-01-11.
Kontakta: Bo Justusson, Stockholm
epost:   justusXownit.nu (byt X mot @)
Webbplats: • www.justus2.se